Ce facilitati la plata taxelor si impozitelor locale au ploiestenii?

Extras din proiectul de hotarâre aflat pe agenda de lucru a Consiliului Local
I. Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrãri de intervenţie pe cheltuialã proprie depun, în copie, la autoritatea fiscalã competentã pe raza cãreia se aflã clãdirea, în vederea acordãrii scutirii de la plata impozitului pe clãdiri sau reducerii acestuia, urmãtoarele documente:
a) autorizaţia pentru executarea lucrãrilor de intervenţie, emisã în condiţiile legii;
b) certificatul de performanţã energeticã sau, dupã caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate mãsurile de intervenţie pentru reabilitarea termicã;
c) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constatã realizarea mãsurilor de intervenţie recomandate de cãtre auditorul energetic în certificatul de performanţã energeticã sau, dupã caz, în raportul de audit energetic.
Prin excepţie,  autorizaţia de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clãdiri de locuit individuale cãrora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv: “lucrãri de reparaţii, înlocuiri ori reabilitãri fãrã modificarea calitãţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadã, dacã aceste lucrãri nu se executã la construcţiile prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b), (…),  lucrãri de reabilitare energeticã a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacã nu se schimbã sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasã/şarpantã - la clãdiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.
II. Proprietarii cladirilor care au executat lucrãri de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor in baza Legii nr.153/2011 depun, în copie, la autoritatea fiscalã competentã pe raza cãreia se aflã clãdirea, în vederea acordãrii scutirii de la plata impozitului pe clãdiri sau reducerii acestuia, urmãtoarele documente:
a) autorizaţia pentru executarea lucrãrilor de intervenţie, emisã în condiţiile legii;
b) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constatã realizarea mãsurilor de intervenţie.
Etapele premergătoare obţinerii facilităţilor fiscale:
I.Efectuarea lucrării;
II.Depunerea cererii de acordare a facilităţilor însoţită de documente justificative la registratura Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti;
III.Stabilirea beneficiarilor facilităţii şi a cuantumului acesteia.
I.Lucrările pot fi efectuate de către firme autorizate, sau in regie proprie avand la baza documente justificative conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea lucrării se va întocmi procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor.
II.Depunerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădire va fi însoţită de următoarele documente care atestă efectuarea lucrărilor:
1.Contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;
2.Autorizaţia pentru executarea lucrãrilor de intervenţie, emisã în condiţiile legii;
3. Certificatul de performanţã energeticã sau, dupã caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate mãsurile de intervenţie pentru reabilitarea termicã (in cazul facilitatii fiscale prevazute la I);
4. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, întocmit în condiţiile legii.
5. Facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;
6. Copie buletin/carte de identitate.
III.Stabilirea beneficiarilor facilităţii şi cuantumul acesteia se stabileşte de către Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, în baza documentelor depuse de către contribuabili.
IV. Operarea scutirii se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii insotita de documentele  justificative, pe o perioada de 7 ani (in cazul facilitatii fiscale prevazute la punctul I).
V. In cazul facilitatii fiscale prevazute la punctul II, scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat pentru o perioada de 5 ani se va acorda cu incepere din anul fiscal in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor.