Cum arata situatia TCE Ploiesti la ora actuala? Raportul unui fost membru AGA

Situația disperată prin care trece actualmente societatea de transport ploieșteană a fost prezentată succint într-un raport întocmit de consilierul local PNL, Aurelian Tudor, respectiv cel al cărui mandat din AGA de la TCE Ploiești a fost revocat în urma voturilor exprimate de conslierii municipali în ședința ordinară de luni seară. Alesul liberal a formulat o seri de concluzii în ce privește activitatea sa în mandatul de membru a Adunării Generale a Acționarilor la TCE Ploiești în perioada septembrie 2016-februarie 2017, documentul prezentat sub forma unui raport fiind înaintat Consiliului Local Ploiești. Fără să facem adnotări sau comentarii asupra documentului, vă prezentăm în cele ce urmează, integral, conținutul raportului:

Raport activitate Tudor Aurelian, membru AGA al SC TCE SA în perioada septembrie 2016 - februarie 2017

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/12.09.2016 am fost numit reprezentantul autorităţii tutelare în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Transport Călători Express S.A.

Pe perioada mandatului am desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile contractului de mandat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/12.09.2016.

În acest sens vă aduc la cunoştinţă următoarele:

Am ştiut de la început faptul că SC TCE SA se găseşte într-o situaţie delicată şi am fost de acord să fac parte din AGA a acestei socităţi, considerând că prin experienţa mea şi prin muncă, îmi pot aduce aportul la redresarea ei, cu atât mai mult cu cât este o societate care asigură un serviciu public foarte important pentru Ploieşti. În acest sens, am colaborat cu membrii CA, am avut inclusiv şedinţe comune AGA şi CA, pentru a găsi cele mai bune soluţii. Pentru a mă informa referitor la situaţia economico-financiară, în prima şedinţă AGA am solicitat întocmirea şi prezentarea unor rapoarte şi informări, precum şi rapoartele de audit extern şi ale camerei de conturi Prahova pe ultimii 4 ani.

În urma studierii respectivelor documente, am constatat următoarele:

- O creştere semnificativă şi nejustificată a orelor suplimentare efectuate şi plătite, în special la departamentele unde nu se justifică acordarea lor la acest nivel

- O creştere semnificativă a cheltuielor pe utilităţi (în special curent electric şi gaze), precum şi pentru achiziţia de materiale auxiliare şi piese de schimb

- O creştere semnificativă a creanţelor pe termen mediu şi lung, inclusiv a penalităţilor în toate contractele)

- O creştere a consumului de carburanţi, necorelată cu km parcurşi

- Achiziţii nefundamentate de piese şi materiale

- Deşi chiar în raportul de audit extern se menţionează faptul că societatea nu a înregistrat profit, că au crescut cheltuielile cu materialele auxiliare peste 100%, s-a acceptat o creştere a fondului salaial anual cu peste 3 milioane de lei

Pentru toate cele mai sus menţionate, precum şi pentru multe altele, nu se luase nici o măsură managerială (nici de către conducerea societăţii, nici de către CA+ul care şi-a desfăşurat activitatea până în decembrie 2016) în sensul remedierii deficienţelor şi scăderii cheltuielilor, precum şi de creştere a veniturilor.

Ţinând cont de cele constate, respectând legislaţia în vigoare şi mandatul acordat de Consiliul Local, în colaborare cu Consiliul de Administraţie, am recomandat următoarele măsuri:

- Analiza oportunităţii instalării unui sistem GPS performant care să monitorizeze în timp real consumul de carburant, modul de exploatare a mijloacelor de transport, să realizeze optimizarea curselor. Acest proiect este în desfăşurare, fiind în acest moment în etapa de finalizare a analizei datelor obţinute.

Din datele preliminare obţinute pentru cele cinci autobuze monitorizate, corelate şi comparate cu consumul înregistrat pe restul flotei de autobuze, atât prin comparaţie cu lunile decembrie 2016 şi ianuarie 2017, cu consumurile înregistrate în decembrie 2015, precum şi cu consumul înregistrat de cele 5 cutobuze în lunile decembrie şi ianuarie (ţinând cont de faptul că nu s-a făcut cunoscut faptul că se continua monitorizarea şi în luna ianuarie 2017), se estimează că se pot face economii de minim 12t+14t de carburant lunar.

- Reducerea orelor suplimentare pontate şi plătite prin optimizarea graficelor de lucru şi a programului de lucru;

S-a efectuat deja o reducere a acestora pentru coloana 8 autospeciale.

Se analizează şi se vor lua măsuri şi pentru restul departamentelor în sensul reducerii timpilor morţi (de exemplu, la tramvaie şi trolee începe lucrul la ora 4 a.m., însă ieşirile pe poartă se fac succesiv începând cu ora 5 până la ora 7, existând cheltuieli nejustificate atât pe ore muncă cât şi pe curent electric).

- Modificarea şi actualizarea procedurilor de achiziţie şi aplicarea principiului "stoc zero" pe magazii pentru piese şi materiale (am constatat achiziţii de acumulatori auto mai mari decât necesarul de la momentul respectiv, astfel încât aceştia sunt depozitaţi în magazine, nu sunt utilizaţi, ceea ce duce la pierderi atât pe garanţie cât şi pe perioada de utilizare; pentru anii 2015 şi 2016 au fost încheiate 2 contracte cadru subsecvente de achiziţie anvelope, şi în ambele contracte, deşi aveau valabilitate 12 luni, s-au achiziţionat toate anvelopele odată, în perioada primăvară-vară, şi în proporţie de 90% doar anvelope de iarnă. Din cauza lipsei procedurilor, nu a putut fi justificată utilizarea cauciucurilor de iarnă pe timp de vară şi nici necesitatea înlocuirii celor "uzate").

Referitor la activitatea şi modul de funcţionare al CA şi al managementului în ultimii 4 ani, am constatat:

- Neducerea la îndeplinire a mai multor hotărâri AGA

- Nerespectarea legislaţiei în vigoare în sensul:

* nu existau regulamente de funcţionare aprobate pentru Comitetele de Remunerare şi Audit din cadrul CA;

* nu s-au întocmit şi prezentat AGA conform legislaţiei în vigoare raportări ale activităţii ale situaţiei economico-financiare;

* nu s-au luat măsuri în vederea ducerii la îndeplinire a Planului der Administrare aprobat pentru CA;

* nu s-a făcut inventarierea anuală a Magaziei 5 Carburanţi în anii 2014 şi 2015, au fost prezentate astfel informaţii eronate către AGA, ceea ce a avut influenţă şi în realizarea indicatorilor de performanţă.

- Atât CA-ul cât şi Managerul General şi Directorul Financiar au avut stabiliţi aceiaşi indicatori de performanţă, neexistând stabiliţi indicatori specifici pentru Directorul Financiar şi nici indicatori specifici domeniului de activitate al TCE (verificaţi, ca exemplu, prin comparaţie cu RAT Bucureşti)

- Indicatorii de performanţă se calculau după acoperirea de către Primărie a diferenţei dintre venituri şi cheltuieli, astfel încât să nu existe niciodată posibilitatea ca aceştia să nu fie atinşi;

- Nu s-a respectat legislaţia incidentară în vigoare la modul de funcţionare a staţiilor de GPL şi motorină:

- Nu s-au încheiat PIF-uri sau PIF-uri parţiale pentru investiţiile din 2015 (linii tramvai Depou)

- Nu au fost înregistrate şi declarate Mijloacele Fixe neutilizate opentru accesarea deducerilor fiscale;

- Nu a fost efectuată la timp inventarierea patrimoniului societăţii;

- S-a constatat în instanţă măsura Camerei de Conturi Prahova referitor la încasarea de la TCE SA a unui prejudiciu adus prin preţuri supraevaluate, deşi, o altă măsură asemănătoare, tot cu acelaşi subiect şi pentru aceeaşi societate, dar cu o sumă foarte mică, a fost dusă la îndeplinire şi a fost recuperat prejudiciul;

- Nu au fost făcute din timp demersuri în vederea recuperării prejudiciului de la EMMA ROM;

- Nu au fost luate la timp toate măsurile în vederea aducerii la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse de Camera de Conturi Prahova, ca de exemplu:

a) Neefectuarea la timp conform legislaţiei în vigoare a evaluării patrimoniului societăţii din momentul transformării ei din Regie în Societate pe Acţiuni;

b) Neînfiinţarea compartimentului de Audit intern propriu

- Deşi existau pe rol în instanţă două procese cu sume importante pentru societate, nu s-au constituit provizioane în vederea evitării intrării într-un blocaj financiar în momentul în care s-ar fi pierdut cele două procese (10 milioane + 34,7 milioane lei);

- Deşi în raportul auditorului extern sunt menţionate în mod repetat scăderea Cifrei de Afaceri, creşterea exponenţială a cheltuielor cu achiziţia de materiale şi piese de schimb, nici CA-ul, nici conducerea executivă nu au luat nicio măsură de remediere a situaţiei.
Pentru  toate cele de mai sus s-au dispus măsuri şi se află în prezent în curs de soluţionare.

Rapoarte solicitate pe câteva speţe aparte şi măsuri dispuse îm vederea recuperării prejudiciului:

1. Deficienţe Magazia 5 Motorină

Constatări făcute până în prezent:

- Deşi s-au constatat încă din prima lună de derulare deficienţe în derularea contractului şi minusuri de carburant şi, deşi au existat din acel moment comunicări scrise cu furnizorul, nu s-au luat măsurile necesare în vederea remedierii deficienţelor:

- S-a funcţionat mult timp cu două rezervoare de motorină şi un singur tabel de calibrare (al unuia dintre rezervoare, tabel utilizat şi pentru al doilea rezervor), contrar legislaţiei în vigoare;

- Nu a existat o procedură operaţională în acest sens până în luna iunie 2016;

- Nu a fost efectuată inventarierea anuală 2014 şi 2015 pe această magazie, nerespectându-se legea contabilităţii 82/1991 şi Ordinului 286/09.10.2009;

- Nu s-au întocmit "Note de intrare recepţie" pentru niciuna din aprovizionări (încălcare Lege 82/1991 şi OMFP 3512/2008, M.O. nr. 870 bis/23.12.2008)

- Notele de livrare nu sunt semnate de comisia de recepţie, nu sunt specificate numele celor care au semnat sau semnăturile, apar doar pe avizele de însoţire marfă;

- Nu sunt aplicate ştampile CFPP decât foarte rar;

- Foarte multe aprovizionări nu conţin semnături, indicii minime că descărcarea s-a efectuat în incinta TCE. De exemplu, pentru aprovizionarea din 11.02.2015: Nota de livrare emisă în Mogoşoaia la ora 16.08, aviz însoţire marfă emis la ora 16.27 cu ştampila "Poarta Mogoşoaia", factură emisă la ora 16.27 iar pentru descărcare la TCE, nota de livrare este emisă de imprimanta dispozitivului de pe cisterna la ora 16.57 - 17.20 şi a doua descărcare la ora 17.30 - 17.44, niciunul dintre documente nefiind semnat de vreun reprezentant al TCE. De reţinut că toate celelelate documente de aprovizionare, cu încărcare din Mogoşoaia şi descărcare la TCE, au timpi de transport şi descărcare între 2 ore şi 5 ore.

- Pentru anul 2014 - nici în decizia 405/01.07.2014, nici în PV de inventariere nu apare menţionată "Magazia 5 - Motorină".

- Pentru anul 2015 - decizia 332/20.05.2015 care are în anexa 1 "grafic privind termene de inventariere... pentru anul 2015", în care sunt incluse: DPL - depozit 7, Mag. 5 - Motorină; Casa (casierie colectoare şi centrală); imprimate cu valoare cu decontare ulterioră, aceste gestiuni nefiind curpinse în decizia de inventariere anuală. PV de inventariere nu cuprinde niciuna din magaziile antemenţionate şi nici nu face referire la ele;

- În cauză s-a dispus o comisie de disciplină în vara lui 2016 care "a investigat" situaţia şi a propus nişte măsuri, totul fiind făcut superficial, în ideea de a proteja anumite persoane şi, Directorul General, contrar procedurilor, a modificat personal sancţiunile propuse de către Comisia de Disciplină deşi era unul din principalii responsabili conform legislaţiei în vigoare pe această speţă.

Prejudiciul (minusul) calculat ca urmare a acestor neconformităţi de la Magazia 5 Motorină: 21.996,22 litri

S-a emis Hotărâre AGA în vederea finalizării investigaţiilor şi după caz, a recuperării prejudiciului de la toţi cei responsabili în această cauză.

 

2. Reabilitare tramvaie de epocă

- Contract 51/.05.01.1998 cu valabilitate până în 01.09.2000 şi AA 1/04.01.2000 cu valabilitate până în 03/07.2001. Nu au fost evaluate lucrările ce trebuiau executate pentru reabilitarea tramvaielor în vederea comparării acestora cu M.F. donate în schimb de partea austriacă;

- Total cheltuieli efectuate de TCE până în prezent pentru reabilitarea celor două tramvaie: 763.378,51 lei;

- În anii 2014 şi 2015 s-au cheltuit pentru lucrările executate la aceste tramvaie 730.752,34 lei fără să evite vreun contract în vigoare sau să fie încheiat vreun act adiţional între TCE şi Eisenbahnbedarf, deşi bunăvoinţă din partea austriacă a existat. Probabil la solicitarea TCE s-a primit un contract semnat de partea austriacă dar acesta nu a fost semnat de managementul TCE de la acea dată.

Foarte important (şi se lucrează în acest sens deja) este ca obligaţiile contractuale asumate prin contractul expirat din anul 2001 să fie îndeplinite cât mai urgent.

S-a emis Hotărâre AGA în vederea finalizării investigaţiilor şi după caz, a recuperării prejudiciului de la toţi cei responsabili.

3. Asigurări obligatorii RCA şi CASCO autovehicule imobilizate pe termen lung

- În perioada 01.01.2017 - 31-03.2017 - s-au încheiat RCA pentru un număr de 29 de autobuze imobilizate. În urma solicitării AGA de investigare a cauzei, deşi în prima şedinţă pe acest an, managementul a negat existenţa acestei probleme, ulterior s-a încehiat AA 2 şi s-a diminuat valoarea asigurată, scoţându-se din lista autovehiculelor în cauză;

- În perioada 2014-2016 s-au încheiat poliţe RCA şi CASCO pentru un număr de 19 autovehicule imobilizate pe termen lung, unele dintre ele nefiind înmatriculate nici la RAR.

Plăţi nejustificate calculate pentru perioada 2014-2016:

RCA: 17.140,82 lei

CASCO: 9.327,49 lei

Total: 63.571, 35 lei

S-a emis Hotărâre AGA în vederea finalizării investigaţiilor şi după caz, a recuperării prejudiciului de la toţi cei responsabili.

4. Contract închiriere teren şi utilităţi pentru antena telecomunicaţii

- Prejudiciu estimat 15.000 lei.

- Nu s-au luat măsuri de recuperare a prejudiciului creat prin neplata obligaţiilor contractuale din ultimele 18 luni, nu au fost oprite măcar utilităţile (curentul electric) până la intrarea în insolvenţă a respectivei societăţi.

Concluzii:

Pentru asiurarea continuităţii activităţii acestei societăţi care furnizează un serviciu public foarte important pentru ploieşteni, în afară de necesitatea unui management performant (ceea ce nu a fost asigurat până în prezent de niciuna dintre organele de conducere ale TCE) şi de lucrarea tututor măsurilor în vederea reducerii cheltuielilor nejustificate, este necesar ca toţi factorii de decizie (management TCE, CA TCE, AGA TCE, Primărie, Consiliu Local) să analizeze şi să stabilească în mod real, corect şi echilibrat, cât mai urgent, un tarif real, sustenabil şi suportabil, ţinând cont atât de gradul de suportabilitate al bugetului Primăriei, de gradul de suportabilitate al populaţiei (venitul mediu pe familie), cât şi de ceea ce este prevăzut în lege legat de funcţionarea unor societăţi cum este TCE. Această decizie a fost evitată a fi luată în ultimii doi ani, deşi este unul din principalii factori care au dus societatea în situaţia economico-financiară de azi”.

Consilier Local şi membru AGA al TCE,

Tudor Aurelian

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

cauta pe faptdivers.ro

Aboneaza-te la newsletter!

 

Sustine faptdivers.ro!

Badge Advertoriale.eu

 

traduce pe faptdivers.ro

Cele mai noi stiri pe faptdivers.ro

Așa cum am aniticipat, pe Hipodromul Ploiești a fost astăzi un show de zile mari. Pe lângă atractivitate (mereu în creștere) a curselor de trap și galop, cei mai bine de 700 de plo...
Filarmonica "Paul Constantinescu" şi Ploieşti JAZZ Festival vă invită vineri, 29 iunie 2018, de la ora 20.30, la Teatrul de Vară din Parcul Memorial "Constantin Stere" - Bucov, la ...
Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a fost condamnat după ce a fost judecat într-un dosar de toată jena. Dragnea și social-democrații în ansamblul lor au plăt...
Duminică, începând cu ora 10.30, Hipodromul Ploieşti va găzdui o nouă reuniune hipică oficială, Clubul Sportiv Municipal Ploieşti propunând, din nou, un eveniment atât cu întreceri...
Biroul de presă al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat vă transmite declarația ministrului Ștefan Radu Oprea făcută în contextul deciziei de astăzi a ju...

Copyright © 2018 Stiri online - www.faptdivers.ro. Toate drepturile rezervate. Made by MANCOS . Powered by Joomla!

KANGEN apa vietii - apa alcalina, apa ionizata, apa antioxidantaBDOBC - Imaginea ta este afacerea noastraINCOMOD. Ziar on line din Ploiesti, din Prahova, din Romania!Distribuitor autorizat dresuri Fiore si lenjerie intimaColectare, triere, reparare, stocaj si livrare paleti de ocazieUnic importator parfumuri ROXANNE si XCEEDBia Sun Studio - Studio profesional de bronzare, remodelare corporala   si masaj din PloiestiBia Sun Club - Noi aducem soarele in viata ta! - Salon de bronzareEUROSUN MANAGEMENT & CONSULTINGINFOMEDIU - Revista de mediu si ecologieReporter Economic